Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. De kwaliteit van dienstverlening in de zorgsector is van groot belang. Informatiebeveiliging is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in de zorg. Voor de informatiebeveiliging in de zorg zijn normen beschikbaar van het Nederlands Normalisatie-instituut, te weten NEN 7510:2011 (NEN 7510) en de verdere uitwerking van deze algemene norm betreffende informatiebeveiliging in de zorg in NEN 7512 en NEN 7513. Adry volgt de NEN 7510 om de informatiebeveiliging te borgen. 

Dit betekent dat u er van uit mag gaan dat wij voldoen aan de wettelijke vereisten (‘passende technische en organisatorische maatregelen’).

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg regelt het gebruik van het burgerservicenummer, de elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners en geeft cliënten het recht om hun dossier elektronisch in te mogen kijken of er een afschrift van te ontvangen. Deze wet is aanvullend op de Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens – niet specifiek voor de zorg, maar breder).

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg bevat verplichtingen voor Adry om de privacy van onze cliënten beter te waarborgen. Het doel van de wet is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door betrouwbare gegevensuitwisseling. Adry zorgt ervoor dat uw gegevens veilig zijn. Onder meer door de volgende afspraken:

• Wij vragen aan u toestemming welke gegevens voor welke zorgverleners voor inzage beschikbaar stelt.
• Wij houden een registratie bij van de toestemmingen die u heeft gegeven.
• Als u erom vraagt: gratis elektronische inzage geven in het eigen medische dossier. Ook geven wij op verzoek gratis een digitaal afschrift van het eigen medische dossier.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Wassenaar en Voorschoten.